Συχνές Ερωτήσεις

Εικόνα 8

Έχετε ερωτήσεις ?

Ακολουθούν μερικές συχνές ερωτήσεις, με τις απαντήσεις τους. Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, μη διστάζετε να μας ρωτήσετε.

Στο επίπεδο κάθε σχολικής μονάδας από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στις δραστηριότητες του οποίου μπορούν να συμμετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι γονείς και κηδεμόνες μαθητών του εν λόγω σχολείου. Στις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όσοι γονείς έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή. Ανώτατο όργανο του Συλλόγου Γονέων είναι η Γενική Συνέλευση των Γονέων.

Στο επίπεδο κάθε Δήμου  ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας

οι Σύλλογοι Γονέων συγκροτούν την Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων. Οι Σύλλογοι συμμετέχουν στην Ένωση Γονέων διαμέσου των αντιπροσώπων τους οι οποίοι εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης κάθε 2 χρόνια. Προϋπόθεση για να γίνει ένας Σύλλογος Γονέων μέλος της Ένωσης, είναι στις εκλογές για αντιπροσώπους στην Ένωση να συμμετείχαν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου.

Στο επίπεδο κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας οι Ενώσεις Γονέων συγκροτούν Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.

Σε επίπεδο χώρας οι Ομοσπονδίες συγκροτούν την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ).

 
 
 
 

Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και όργανο ελέγχου η Ελεγκτική Επιτροπή αυτών.

 
 
 

Οι σύλλογοι γονέων εκπροσωπούνται στους παρακάτω θεσμούς της σχολικής κοινότητας, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ του Συλλόγου Γονέων έχουν συμμετάσχει γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου:

  • Σχολικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, το προεδρείο του 15μελούς (στην Β’ βάθμια εκπαίδευση) και εκπρόσωπο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Συγκαλείτε με ευθύνη του Δ/ντή του σχολείου τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο και συζητά ζητήματα που απασχολούν την σχολική κοινότητα.
  • Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας το οποίο αποτελείται από τον Δ/ντή του σχολείου, εκπροσώπους του συλλόγου διδασκόντων (έναν όταν πρόκειται για την Α΄βάθμια, δυο όταν πρόκειται για την Β΄βάθμια), έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, έναν εκπρόσωπο του 15μελούς (στην Β΄βάθμια εκπαίδευση). Το Συμβούλιο Σχολικής κοινότητας φροντίζει για την καταγραφή των αναγκών του σχολείου σε αναλώσιμα και την έγκαιρη ενημέρωση της Σχολικής επιτροπής του Δήμου.

Τα σχολεία εκπροσωπούνται στους παρακάτω θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από την Ένωση Γονέων. Η εκπροσώπηση και οι διεκδικήσεις σαφώς δεν αφορούν μόνο τα σχολεία που είναι μέλη της Ένωσης αλλά το σύνολο των σχολείων και των μαθητών:

  • Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ). Ο ρόλος της είναι να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων, την ανέγερση και επισκευές των σχολικών κτιρίων, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. Απαρτίζεται από: ένα μέλος του Δημοτικού συμβουλίου που είναι πρόεδρος, έναν διευθυντή σχολείου Α΄βάθμιας εκπαίδευσης, έναν δ/ντή σχολείου Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, έναν εκπρόσωπο συνδικαλιστικής οργάνωσης των εκπαιδευτικών. Δεν έχει αποφασιστικό αλλά συμβουλευτικό χαρακτήρα.
  • Σχολική Επιτροπή Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της είναι η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των μαθητών, των τμημάτων, των αιθουσών, την παλαιότητα και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολείων της Α΄βάθμιας εκπαίδευσης. Απαρτίζεται από τον πρόεδρο που είναι δημοτικός σύμβουλος, Δ/ντές, εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων, πολίτες που προτάθηκαν από δημοτικές παρατάξεις και εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Σχολική Επιτροπή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της είναι αντίστοιχος με αυτόν της Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας και αφορά τις σχολικές μονάδες της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Η σύνθεση είναι αντίστοιχη με την Σχολική Επιτροπή της Α΄βάθμιας με την διαφορά ότι εδώ συμμετέχει και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων.
 
 
 
 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου αποτελείται από όλους τους γονείς των μαθητών κάθε σχολείου και από κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη, αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της, μετά την εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεών (συνδρομή),  μπορεί να γίνουν μέλη του συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής στα όργανα που προβλέπονται.

 
 
 
 

Οι εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής:

α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.

β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου του επόμενου μονού έτους.

γ) Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου του επόμενου μονού έτους.

δ) Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους.

 Οι εκλογές σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα (από τους συλλόγους γονέων έως την ΑΣΓΜΕ) των Οργανώσεων Γονέων πρέπει να γίνονται το ίδιο σχολικό έτος όπως σωστά αναφέρεται στο Ν.4415/2016  και αυτό για να υπάρχει ενιαίο εκλογικό σώμα από τα πρωτοβάθμια έως το τεταρτοβάθμιο όργανο που πρέπει να αποτυπώνει το σύνολο των γονέων που ψήφισαν και τον αριθμό που εκπροσωπούν στο σύνολο των μαθητών που έχουν τα σχολεία που συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

 
 
 
 

Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας παραιτήσεως κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοικήσεως, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) επαρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του.

 
 
 
 

Η Διεύθυνση της Σχολικής μονάδας υποχρεούται να παραδώσει στο απερχόμενο Δ.Σ. και στην Εφορευτική Επιτροπή τις καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών του σχολείου, όπως επίσης και τις καταστάσεις με τα στοιχεία των γονιών πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Γ/ΕΞ/1235/25-02-2010 και Γ/ΕΞ/2084-1/23-04-2013) για τη διασφάλιση της νομιμότητας της συμμετοχής και της εκπροσώπησης του 1/3 των μαθητών.

 

Εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήξη των αρχαιρεσιών ο/η πλειοψηφών/ουσα σύμβουλος υποχρεούται να συγκαλέσει το νεοεκλεγέν Δ.Σ. για τη σύσταση και ανάδειξη προεδρείου. Η ανάδειξη και εκλογή του προεδρείου γίνεται με τη διαδικασία των προτάσεων και με μυστική ψηφοφορία ξεχωριστά για κάθε θέση (για τις θέσεις του προεδρείου μπορεί να προταθεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ανεξάρτητα από τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε στις αρχαιρεσίες).

 

Στις αρχαιρεσίες μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές. Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος. Η εκπροσώπηση των παιδιών προσμετράτε 1 φορά όχι δύο στους δυο γονείς.

 

Είναι ο Δήμος. Οι σχετικοί πόροι αντλούνται :

  • από τους «Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – ΚΑΠ» που μοιράζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δήμους σε 3 δόσεις κάθε έτος.
  • από τον «Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων – ΦΗΧ». Οι πολίτες καταβάλουν αυτό τον φόρο μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ο Δήμος μπορεί να αντλεί από τον ΦΗΧ πόρους για τη λειτουργία των σχολείων.
 

Από τότε που εφαρμόστηκε ο «Καλλικράτης» η μέριμνα για τα σχολικά κτίρια δόθηκε στους Δήμους. Για συντηρήσεις και έργα μικρής έκτασης οι πόροι αντλούνται από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Για την περίπτωση μεγαλύτερων έργων όπως επέκταση και ανέγερση νέων σχολείων οι πόροι αντλούνται από άλλες χρηματοδοτήσεις όπως το ΕΣΠΑ ή επιπλέον επιχορηγήσεις από το Δήμο.

 
Μοιραστείτε το...